دسته: کتاب

120.000 ریال
120.000 ریال
120.000 ریال
120.000 ریال

موکاپ کتابMBK102

موکاپ چیست؟ موکاپ (Mockup) به طرح هایی گفته می شود که به صورت واقعیت مجازی از یک محصول، سایت، برند،…

120.000 ریال

موکاپ کتابMBK103

موکاپ چیست؟ موکاپ (Mockup) به طرح هایی گفته می شود که به صورت واقعیت مجازی از یک محصول، سایت، برند،…

120.000 ریال

موکاپ کتابMBK104

موکاپ چیست؟ موکاپ (Mockup) به طرح هایی گفته می شود که به صورت واقعیت مجازی از یک محصول، سایت، برند،…

120.000 ریال

موکاپ کتابMBK105

موکاپ چیست؟ موکاپ (Mockup) به طرح هایی گفته می شود که به صورت واقعیت مجازی از یک محصول، سایت، برند،…

120.000 ریال

موکاپ کتابMBK106

موکاپ چیست؟ موکاپ (Mockup) به طرح هایی گفته می شود که به صورت واقعیت مجازی از یک محصول، سایت، برند،…

120.000 ریال

موکاپ کتابMBK107

موکاپ چیست؟ موکاپ (Mockup) به طرح هایی گفته می شود که به صورت واقعیت مجازی از یک محصول، سایت، برند،…

120.000 ریال

موکاپ کتابMBK108

موکاپ چیست؟ موکاپ (Mockup) به طرح هایی گفته می شود که به صورت واقعیت مجازی از یک محصول، سایت، برند،…

120.000 ریال

موکاپ کتابMBK109

موکاپ چیست؟ موکاپ (Mockup) به طرح هایی گفته می شود که به صورت واقعیت مجازی از یک محصول، سایت، برند،…

120.000 ریال

موکاپ کتابMBK11

موکاپ چیست؟ موکاپ (Mockup) به طرح هایی گفته می شود که به صورت واقعیت مجازی از یک محصول، سایت، برند،…

120.000 ریال

موکاپ کتابMBK110

موکاپ چیست؟ موکاپ (Mockup) به طرح هایی گفته می شود که به صورت واقعیت مجازی از یک محصول، سایت، برند،…

120.000 ریال

موکاپ کتابMBK111

موکاپ چیست؟ موکاپ (Mockup) به طرح هایی گفته می شود که به صورت واقعیت مجازی از یک محصول، سایت، برند،…

120.000 ریال

موکاپ کتابMBK112

موکاپ چیست؟ موکاپ (Mockup) به طرح هایی گفته می شود که به صورت واقعیت مجازی از یک محصول، سایت، برند،…

120.000 ریال

موکاپ کتابMBK113

موکاپ چیست؟ موکاپ (Mockup) به طرح هایی گفته می شود که به صورت واقعیت مجازی از یک محصول، سایت، برند،…

120.000 ریال

موکاپ کتابMBK114

موکاپ چیست؟ موکاپ (Mockup) به طرح هایی گفته می شود که به صورت واقعیت مجازی از یک محصول، سایت، برند،…

120.000 ریال

موکاپ کتابMBK115

موکاپ چیست؟ موکاپ (Mockup) به طرح هایی گفته می شود که به صورت واقعیت مجازی از یک محصول، سایت، برند،…

120.000 ریال

موکاپ کتابMBK116

موکاپ چیست؟ موکاپ (Mockup) به طرح هایی گفته می شود که به صورت واقعیت مجازی از یک محصول، سایت، برند،…

120.000 ریال

موکاپ کتابMBK117

موکاپ چیست؟ موکاپ (Mockup) به طرح هایی گفته می شود که به صورت واقعیت مجازی از یک محصول، سایت، برند،…

120.000 ریال

موکاپ کتابMBK118

موکاپ چیست؟ موکاپ (Mockup) به طرح هایی گفته می شود که به صورت واقعیت مجازی از یک محصول، سایت، برند،…

120.000 ریال

موکاپ کتابMBK119

موکاپ چیست؟ موکاپ (Mockup) به طرح هایی گفته می شود که به صورت واقعیت مجازی از یک محصول، سایت، برند،…

120.000 ریال

موکاپ کتابMBK12

موکاپ چیست؟ موکاپ (Mockup) به طرح هایی گفته می شود که به صورت واقعیت مجازی از یک محصول، سایت، برند،…

120.000 ریال

موکاپ کتابMBK120

موکاپ چیست؟ موکاپ (Mockup) به طرح هایی گفته می شود که به صورت واقعیت مجازی از یک محصول، سایت، برند،…

120.000 ریال

موکاپ کتابMBK121

موکاپ چیست؟ موکاپ (Mockup) به طرح هایی گفته می شود که به صورت واقعیت مجازی از یک محصول، سایت، برند،…

120.000 ریال

موکاپ کتابMBK122

موکاپ چیست؟ موکاپ (Mockup) به طرح هایی گفته می شود که به صورت واقعیت مجازی از یک محصول، سایت، برند،…

120.000 ریال

موکاپ کتابMBK123

موکاپ چیست؟ موکاپ (Mockup) به طرح هایی گفته می شود که به صورت واقعیت مجازی از یک محصول، سایت، برند،…

120.000 ریال

موکاپ کتابMBK124

موکاپ چیست؟ موکاپ (Mockup) به طرح هایی گفته می شود که به صورت واقعیت مجازی از یک محصول، سایت، برند،…

120.000 ریال

موکاپ کتابMBK125

موکاپ چیست؟ موکاپ (Mockup) به طرح هایی گفته می شود که به صورت واقعیت مجازی از یک محصول، سایت، برند،…

120.000 ریال

موکاپ کتابMBK126

موکاپ چیست؟ موکاپ (Mockup) به طرح هایی گفته می شود که به صورت واقعیت مجازی از یک محصول، سایت، برند،…

120.000 ریال

موکاپ کتابMBK127

موکاپ چیست؟ موکاپ (Mockup) به طرح هایی گفته می شود که به صورت واقعیت مجازی از یک محصول، سایت، برند،…

120.000 ریال

موکاپ کتابMBK128

موکاپ چیست؟ موکاپ (Mockup) به طرح هایی گفته می شود که به صورت واقعیت مجازی از یک محصول، سایت، برند،…

120.000 ریال

موکاپ کتابMBK129

موکاپ چیست؟ موکاپ (Mockup) به طرح هایی گفته می شود که به صورت واقعیت مجازی از یک محصول، سایت، برند،…

120.000 ریال

موکاپ کتابMBK13

موکاپ چیست؟ موکاپ (Mockup) به طرح هایی گفته می شود که به صورت واقعیت مجازی از یک محصول، سایت، برند،…

120.000 ریال

موکاپ کتابMBK130

موکاپ چیست؟ موکاپ (Mockup) به طرح هایی گفته می شود که به صورت واقعیت مجازی از یک محصول، سایت، برند،…

120.000 ریال

موکاپ کتابMBK131

موکاپ چیست؟ موکاپ (Mockup) به طرح هایی گفته می شود که به صورت واقعیت مجازی از یک محصول، سایت، برند،…

120.000 ریال

موکاپ کتابMBK132

موکاپ چیست؟ موکاپ (Mockup) به طرح هایی گفته می شود که به صورت واقعیت مجازی از یک محصول، سایت، برند،…

120.000 ریال

موکاپ کتابMBK133

موکاپ چیست؟ موکاپ (Mockup) به طرح هایی گفته می شود که به صورت واقعیت مجازی از یک محصول، سایت، برند،…

120.000 ریال

موکاپ کتابMBK134

موکاپ چیست؟ موکاپ (Mockup) به طرح هایی گفته می شود که به صورت واقعیت مجازی از یک محصول، سایت، برند،…

120.000 ریال

موکاپ کتاب ابزاری مفید در طراحی کتاب است. با استفاده از موکاپ کتاب، طراحان می‌توانند طرح‌های مختلفی از کتاب را به صورت واقع‌گرایانه نمایش دهند. این ابزار به طراحان کمک می‌کند تا جزئیات کتاب، شامل طرح صفحه، نوع قلم و طراحی جلد را به صورت واقعی و با جزئیات بیشتر به مشتریان و خوانندگان خود نشان دهند.

در دسترس بودن موکاپ کتاب‌های مختلف، به طراحان امکان می‌دهد تا قبل از شروع به طراحی نهایی کتاب، ایده‌ها و طرح‌های خود را ارزیابی کنند. با استفاده از موکاپ کتاب، می‌توانید به راحتی به طرح صفحات مختلف، نمونه‌های قلم و تنظیمات طراحی دسترسی پیدا کنید و بازخورد مشتریان و خوانندگان خود را دریافت کنید.

موکاپ کتاب در قالب‌های مختلفی از جمله PDF یا تصاویر طراحی شده و از قابلیت ویرایش پذیری برخوردار است. این به طراحان کمک می‌کند تا تغییرات لازم را قبل از پرینت و نشر نهایی کتاب اعمال کنند. همچنین، با استفاده از موکاپ کتاب می‌توانید جزئیات شامل طراحی صفحات، قلم‌های استفاده شده و تنظیمات صفحه‌بندی را به صورت دقیق مشاهده کنید و از جذابیت ظاهری کتاب خود مطمئن شوید.

به طور خلاصه، موکاپ کتاب یک ابزار مهم در طراحی کتاب است که به طراحان این امکان را می‌دهد تا طرح‌ها و نمونه‌های خود را به صورت واقعی و با جز

ئیات بیشتر به مشتریان و خوانندگان خود نشان دهند. با استفاده از موکاپ کتاب، شما می‌توانید صفحات، قلم‌ها، طرح جلد و تنظیمات صفحه‌بندی را بهبود دهید و از ظاهر نهایی کتاب خود راضی شوید.

با دانلود یا خرید موکاپ کتاب، شما به راحتی می‌توانید به فایل‌های موکاپ دسترسی پیدا کنید. این فایل‌ها معمولاً در قالب‌های قابل ویرایشی مانند PDF یا تصاویر ارائه می‌شوند. با باز کردن فایل موکاپ کتاب در نرم‌افزارهای طراحی، می‌توانید طرح صفحات مختلف، نمونه‌های قلم و جزئیات طراحی را به صورت واقعی مشاهده کنید و اعمال تغییرات لازم را انجام دهید.

با استفاده از موکاپ کتاب، شما قادر خواهید بود طراحی نهایی کتاب خود را ارزیابی کنید و از طراحی صفحات، قلم‌ها و جزئیات آن راضی شوید. همچنین، می‌توانید بازخورد و نظرات مشتریان و خوانندگان خود را دریافت کرده و طرح کتاب خود را بهبود دهید. موکاپ کتاب به شما این امکان را می‌دهد تا طراحی خود را قبل از نشر نهایی بهبود دهید و کتابی با ظاهری جذاب و حرفه‌ای را به دست خوانندگانتان برسانید.